seo pagina url: tvl ANBI - Over Ons - Historische Kring Bommelerwaard
  •  

ANBI

De Historische Kring Bommelerwaard (HKB) staat vanaf 28 mei 2024 geregistreerd als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De ANBI-status maakt het mogelijk om giften aan de Historische Kring Bommelerwaard af te trekken van de inkomstenbelasting.  Dus een extra donatie is, voor zover ze de contributie te boven gaat, aftrekbaar.
Zie voor meer informatie de website van de belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

Naam
Historische Kring Bommelerwaard

Bankrekening
IBAN NL92INGB0001193016

Fiscaal nummer  
RSIN 8164.46.349

Kamer van Koophandel
De HKB staat ingeschreven bij  de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer: 40156287

Contactgegevens
Postbus 113, 5300 AC Zaltbommel
Mailadres : info@hkbommelerwaard.nl

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel :
- het in zo breed mogelijke kring bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de Bommelerwaard en haar bevolking
- zich in te zetten voor het behoud van het cultureel erfgoed in de Bommelerwaard, landschappelijke, stedenbouwkundige, roerende en onroerende karakteristieke zaken en archivalia.

Bestuurssamenstelling
voorzitter L.J.M. Weyman
secretaris M.J. Schreuders-Verkuil
penningmeester A.W. Klop
bestuurslid R.J.A van Zeelst
bestuurslid A.H.T. Braam

Algemeen
De Historische Kring Bommelerwaard is opgericht op 29 september 1964, Er is tweemaal een wijziging geweest op de statuten, op 24 september 2012 en recent op 16 april 2024.
Klik op link hieronder om de statuten van de Historische kring Bommelerwaard te bekijken (aangenomen in de levenvergadering van 28 maart 2024).
Statuten Historische Kring Bommelerwaard

Ledenaantal
De vereniging telde 387 leden op 31-12-2023

Beleidsplan
Het beleid richt zich op de volgende activiteiten :
- het organiseren van lezingen en excursies
- het driemaal per jaar uitgeven van het blad “Tussen de Voorn en Loevestein”
- het gevraagd en ongevraagd advies en voorlichting geven aan overheden, besturende lichamen en particulieren

Beloningsbeleid 
De vereniging heeft geen personeel in dienst
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is onbezoldigd.

Financiën
De HKB verkrijgt inkomsten uit vier bronnen:
1. Contributie van de leden. 
De kosten voor het lidmaatschap (vanaf 1-1-2023) zijn als volgt:
- woonachtig binnen de Bommelerwaard € 21,- per jaar.
- woonachtig buiten de Bommelerwaard € 25,- per jaar. Het bedrag is hoger i.v.m. de portokosten.
2. Giften. Veel leden doneren spontaan wat extra’s door de contributiebijdrage te verhogen. 
Deze donaties worden gebruikt voor het aanvullen het Corry Frankenhuisfonds (publicatiefonds), door middel van dit fonds werkt de Kring mee aan publicaties over de geschiedenis van de Bommelerwaard.
De HKB heeft een culturele ANBI-status dus een extra donatie is, voor zover ze de contributie te boven gaat, aftrekbaar
3. Sponsoren, per 31-12-2023 had de HKB 7 sponsoren die elk € 100,- per jaar bijdragen aan de vereniging.
4. Legaten

Dankzij onze vrijwillige postbezorgers besparen we flink op verzendkosten. Alleen leden van buiten de Bommelerwaard krijgen ons tijschrift 'Tussen de Voorn en Loevestein' per post, maar daarvoor betalen ze iets meer contributie. 

Financiële verantwoording 
De besteding van de gelden wordt vastgelegd in een begroting en achteraf in een exploitatieoverzicht dat jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de leden van de HKB.
Daarnaast is er een kascontrolecommissie die haar bevindingen voorlegt aan de Algemene Ledenvergadering.
Voor de begroting en het exploitatieover'zicht verwijzen we u naar de jaarstukken op deze pagina.

Het grootste deel van de uitgaven is voor de publicatie en bezorging van ons tijdschrift “Tussen de Voorn en Loevestein” (ongeveer 60% van de begroting), daarnaast zijn de kosten voor het organiseren van lezingen ongeveer 15% van de begroting.
De overige kosten worden o.a. gevormd door secretatiaat, representatie, bankkosten en huur postbus.
Het bestedingspatroon voor 2024 zal afwijkend zijn i.v.m. een jubileumviering (60-jarig bestaan) van de Historische Kring Bommelerwaard in september 2024.

Financiële verantwoording 2023:
1. Balans 2023
2. Exploitatierekening 2023
3. Begroting 2024
4. Omschrijving Fondsen

Overige jaarstukken:
1. Notulen ALV 10-05-2023
2. HKB Jaarverslag over 2023
3. Verslag lezingen over 2023
4. TVL Jaarverslag over 2023
5. Forum Jaarverslag over 2023