•  

Privacyverklaring

Verklaring omtrent Gegevensbescherming door de Historische Kring
Bommelerwaard voor toepassing van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

1. De Historische Kring Bommelerwaard registreert van ieder lid uitsluitend Naam, Adres, Woonplaats en lidmaatschapsnummer gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in een digitale ledenlijst.

2. Deze gegevens dienen voor de communicatie met de leden over evenementen, de
oproeping van de leden tot de ledenvergaderingen, de verzending van ons blad Tussen de Voorn en Loevestein en de heffing van contributie.

3. Uiterlijk één jaar na afloop van het verenigingsjaar waarin het lidmaatschap werd
beëindigd, zal de Historische Kring Bommelerwaard deze gegevens uit de ledenlijst
verwijderen en wissen, behoudens een wettelijk langere bewaarplicht.

4. In elke publicatie van gegevens van leden door de Historische Kring Bommelerwaard.,
zal de publicatie beperkt worden tot de strikt noodzakelijke gegevens.

5. In programma’s van evenementen waar voor dient te worden ingeschreven, zullen de
door deelnemers beschikbaar gestelde gegevens van de deelnemers worden geregistreerd.

6. Geregistreerde gegevens van individuele leden zullen nimmer aan niet-leden ter
beschikking worden gesteld zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

7. Slechts het dagelijks bestuur zal bij voortduring over een volledige ledenlijst
beschikken.

8. Indien de ledenlijst op bestuurlijke gronden aan andere bestuursleden ter beschikking
wordt gesteld, zal dit slechts voor beperkte tijd van ten hoogste zes maanden geschieden
en zullen deze bestuursleden na afloop van die termijn de lijst wissen.

9. De bestuursleden dragen er zorg voor dat de digitaal opgeslagen ledenlijst slechts door
gebruik van een of meer veilige wachtwoorden kan worden geraadpleegd.

10. De website van de Historische Kring Bommelerwaard e.o. zal beveiligd worden door
een SSL-certificaat.

11. Op verzoeken van leden om informatie van hun geregistreerde gegevens dan wel
correctie of verwijdering daarvan, zal binnen een maand na ontvangst van dat verzoek
worden geantwoord.

12. Toezeggingen door het bestuur van correctie of verwijdering zullen onverwijld worden
nagekomen behoudens een wettelijk langere bewaarplicht.

Aldus door het bestuur vastgesteld op 1 augustus 2018.

Klik hier voor de privacyverklaring in pdf-formaat.